Указания за обучението в квалификационния курс "Учител по икономически дисциплини"

Уважаеми курсисти, Вие сте в платформата за дистанционно обучение в квалификационния курс „Учител по икономически дисциплини”.

Можете да видите учебните програми и материали за обучение в първия семестър по дисциплините:

1.       Педагогика ( теория на възпитанието и дидактиката)

2.       WEB  технологии и приложения

3.       Приобщаващо образование

4.       Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

5.       Психология (Обща, възрастова и педагогическа психология)

6.       Педагогическа диагностика

Вие сами организирате подготовката си по всяка дисциплина. При самоподготовката си се съобразявате с изискванията, определени от всеки преподавател, водещ дисциплината.

По време на самоподготовката си по всяка дисциплина имате право на он-лайн консултации с преподавателите. При желание от Ваша страна могат да се организират и присъствени консултации.

Всеки преподавател е определил критериите за оценяване на знанията Ви.

Всеки преподавател е посочил периода, в който ще се оценяват знанията ви. Вие следва да се съобразите с това и да заявите вашето желание и готовност да бъдат проверени знанията Ви в този период.

Вие сами определяте последователността на дисциплините, в която да бъдат проверявани знанията Ви по отделните дисциплини.

След като приключите успешно обучението си по дисциплините в първия семестър, следва да заплатите таксата за обучение за втори семестър, при което ще получите достъп до учебните материали по дисциплините:

1.       Методика на обучението по икономически дисциплини

2.       Училищно законодателство, администрация и икономика на образованието

3.       Психология на общуването

4.       Педагогическа психология

5.       Информационни технологии в управлението на образованието

6.       Електронно обучение

Ще се запознаете и с указанията за провеждане на хоспетирането, текущата педагогическа практика и стажантската практика.

Академичният курс запознава с базови знания, свързани с основни параметри на Теорията на възпитанието и на Дидактиката. Студентите формират знания за основни педагогически категории: възпитание, образование, обучение, учене и преподаване, ценности и др. Основен акцент е поставен върху Теорията на обучението (Дидактика), защото  Дидактиката «очертава рамката» на образователния процес, в реализацията на който се "вписва" възпитанието.

Курсът представя на обучаемите основните концепции, технологии и средства, използвани в Web среда. Разглеждат се базовите протоколи и технологии на разработването на статични и динамични Web сайтове, като се акцентира върху проектирането и създаването на web страници чрез редактори и системи за управление на съдържанието. Представят се актуални теми, свързани с търсенето в Web, оптимизиране на търсенето, Web маркетинга. Дисциплината завършва със защита на курсова задача.

В основата на  курса  по  приобщаващо  образование  са концептуалните основи за създаване на базисни компетентности за педагогически подходи за осигуряване  на равноправие  и  равнопоставеност  на  всички  деца,  включени  в образователната  система,  без  значение  дали  са  в  норма  и/или  със  специални  педагогически потребности.


В рамките на този курс са представени ИКТ-базирани средства, инструменти и подходи, които се използват в процеса на обучение в дигитална среда. Разглеждат се основните характеристики на електронното и дистанционното обучение. Основна цел на курса е придобиването на знания и умения за обучение във виртуална образователна среда, базирана на платформата  Moodle.

Програмата включва три модула, които са свързани с обща психология, психология на развитието и педагогическа психология. Тя осигурява комплексното им изучаване, което е основа за формиране у бъдещите учители на психологическа култура и солидна професионална подготовка.

Академичният курс представя основни методи и технологии в педагогическите изследвания. Лекционната част обхваща: планиране, организация и методи на педагогическо изследване; събиране, обработка и представяне на резултати; теория на тестовете. Практическата част запознава с начините на подготовка на инструментариум за педагогически изследвания; обработка, анализ и представяне на резултати; формулиране на изводи.