Цел на учебния курс по "Методика на обучението по икономически дисциплини" е подготовката на учители по икономически дисциплини в средните училища. Учебната дисциплина има основополагащ характер. Съдържанието е ориентирано към закономерностите на учебно-възпитателната работа при обучението по икономически дисциплини в средните училища.  В дисциплината се поставя акцент върху подготовката, изборът на методи на преподаване, реализиране на образователни и възпитателни цели, правилното структуриране и преподаване на уроците за нови знания и обобщения, онагледяване на материала, индивидуалната работа с учениците, затвърдяване на знанията и прилагането им в практиката.


ХОСПИТИРАНЕ

Цел: Ориентиране в реална педагогическа среда – училище.

ТЕКУЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА 

Цел: участие в учебно -възпитателния процес под ръководството на учител-наставник

СТАЖАНТСКА ПРАКТИКА 

Цел: самостоятелно участие в учебно -възпитателния процес с подкрепа на учител-наставник

Този лекционен курс е предназначен за студенти  педагози, които трябва да познават психологическата характеристика на човешкото общуване. Представени са основните съвременни схващания за психологическата същност на общуването. Разкрити са особеностите на педагогическото общуване, общуването в семейството и с връстниците.

В този курс ще получите знания за образованието и училището като институции в съвременното общество, какви конкретни знания, умения и компетентности следва да формират у децата и младите хора. Училището ще бъде представено не само като обучителна институция, а като среда за формиране на личности и за физическо, психическо и социално благополучие на учениците. Дискутират се позитивите и негативите на българската образователна система и училищната среда в контекста на европейските и българските образователни политики. Посочват се добри образователни практики като модели за позитивни промени в българското училище. Ще намерите линкове, документи, стратегии, доклади, статии и много данни по посочените теми.

В този курс са представени концепции и парадигми, свързани със системите и технологиите за управление и повишаване на ефективността на процесите на планиране, контрол и вземане на решения в сферата на образованието. Направен е и кратък обзор на стандарти, свързани със системите за управление на риска и информационната сигурност.

В курса се разглеждат основните характеристики на електронното обучение и неговото приложение в училищния курс. Описват се основните схеми на обучение и стъпките на добавяне на електронни ресурси към традиционните курсове. Представят се стандарти и спецификации за информационно съдържание и различни технически решения при подготовката на дигитални ресурси при смесено обучение. Придобиват се знания и умения за разработване на електронни материали, подпомагащи обучението, използвайки платформата  Moodle.