Академичният курс по Педагогика запознава обучаващите с базови знания, свързани с основните параметри на Теорията на възпитанието и на Дидактиката. Студентите формират знания за основни педагогически категории: възпитание, образование, обучение, учене и преподаване, ценности и др. Основен акцент е поставен върху Теорията на обучението (Дидактика), защото  Дидактиката «очертава рамката» на образователния процес, в реализацията на който се "вписва" възпитанието.

Програмата включва три модула, които са свързани с обща психология, психология на развитието и педагогическа психология. Тя осигурява комплексното им изучаване, което е основа за формиране у бъдещите учители на психологическа култура и солидна професионална подготовка.

В рамките на този курс са представени ИКТ-базирани средства, инструменти и подходи, които се използват в процеса на обучение в дигитална среда. Разглеждат се основните характеристики на електронното и дистанционното обучение. Основна цел на курса е придобиването на знания и умения за обучение във виртуална образователна среда, базирана на платформата  Moodle.


В основата на  курса  по  приобщаващо  образование  са концептуалните основи за създаване на базисни компетентности за педагогически подходи за осигуряване  на равноправие  и  равнопоставеност  на  всички  деца,  включени  в образователната  система,  без  значение  дали  са  в  норма  и/или  със  специални  педагогически потребности.


Академичният курс представя основни методи и технологии в педагогическите изследвания. Лекционната част обхваща: планиране, организация и методи на педагогическо изследване; събиране, обработка и представяне на резултати; теория на тестовете. Практическата част запознава с начините на подготовка на инструментариум за педагогически изследвания; обработка, анализ и представяне на резултати; формулиране на изводи.

Този лекционен курс е предназначен за студенти  педагози, които трябва да познават психологическата характеристика на човешкото общуване. Представени са основните съвременни схващания за психологическата същност на общуването. Разкрити са особеностите на педагогическото общуване, общуването в семейството и с връстниците.

 


Курсът представя на обучаемите основните концепции, технологии и средства, използвани в Web среда. Разглеждат се базовите протоколи и технологии на разработването на статични и динамични Web сайтовекато се акцентира върху проектирането и създаването на web страници чрез редактори и системи за управление на съдържанието. Представят се актуални теми, свързани с търсенето в Webоптимизиране на търсенето, Web маркетинга. Дисциплината завършва със защита на курсова задача.