В учебната дисциплина МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА се осъществява теоретична и практическа подготовка за усвояване на необходимите знания и умения за провеждане на обучението по математика в прогимназиален и гимназиален етап. Курсът съдържа основни теоретични понятия и теореми, които се изучават в училищния курс по математика в съответствие с ДОИ и учебните планове. Практическата работа на курсистите е свързана с решаване на задачи и самостоятелна работа за разработване на варианти на учебни занятия, разработване на  дидактически материали и др.

Основна цел е да се формира теоретична и методическа подготовка на курсистите за преподаване на Математика (задължителна подготовка). Очаква се курсистите да задълбочат своите знания и умения както в областта на математиката, така и за използване на съвременни методически подходи и техники при организация на учебния процес.


В курса се разглеждат основните характеристики на електронното обучение и неговото приложение в училищния курс. Описват се основните схеми на обучение и стъпките на добавяне на електронни ресурси към традиционните курсове. Представят се стандарти и спецификации за информационно съдържание и различни технически решения при подготовката на дигитални ресурси при смесено обучение. Придобиват се знания и умения за разработване на електронни материали, подпомагащи обучението, използвайки платформата  Moodle.

Хоспитирането е наблюдение и анализ на педагогически ситуации, уроци и други организационни форми в детски градини и училища, осъществявано под непосредственото ръководство на преподавател от висшето училище.

Този курс ще е видим след 5 август 2019.

Този курс ще е видим след 10 август 2019.

В този курс са представени концепции и парадигми, свързани със системите и технологиите за управление и повишаване на ефективността на процесите на планиране, контрол и вземане на решения в сферата на образованието. Направен е и кратък обзор на стандарти, свързани със системите за управление на риска и информационната сигурност.