Курсът на обучение по „Стaндapти за системи за управление на информационната сигурност – серия ISO/IEC 27000“ е с хорариум 60 часа и съдържа три модула:

Модул 1: Стaндapти и стaндapтизaция

Модул 2: Стaндapти за системи за управление на информационната сигурност - серия ISO/IEC 27000

Модул 3: Практически аспекти на прилагането на стaндapтите

След успешно завършване на курса се издава Сертификат.Курсът е с продължителност 60 часа и е структуриран в следните 3 модула: 

Модул 1. Стандарти и стандартизация - общa информация, основни понятия и парадигми

Модул 2. Управление на риска - въведение

Модул 3. Практически аспекти на прилагането на стандарт ISO 31000 

След успешно завършване на курса се издава Сертификат.