Тук ще намерите учебни ресурси за самоподготовката ви по всяка една дисциплина, включена в програмата на курса. От страницата на всяка дисциплина ще получите подробни указания за работа с учебните ресурси, възможностите за връзка и допълнителни консултации с преподавателите, както и за начините, по които ще бъдат оценени знанията ви.

Завършилите курса получават свидетелство за придобита квалификация по „Бизнес с недвижими имоти”.


Обучението по дисциплината цели да запознае курсистите с основните принципи и методи на управление; спецификата на функциите и ролите на пропърти мениджърите; особеностите при избора на управленски метод и лидерски стил според конкретната ситуация, обекта на управление и особеностите на бизнес средата; практическата приложимост на основните мотивационни теории, касаещи управлението на персонала.


„Имуществено застраховане" е специализирана учебна дисциплина, която изучава както регулаторната и нормативна уредба на застраховането, така и неговите специфични особености в имущественото застраховане и по - конкретно при недвижимата собственост. В курса се разглеждат още въпроси, свързани с видовете имуществено застраховане, застрахователно – техническите рискове, формите на застраховане и застрахователно калкулиране, както и информационната, пласментна и ликвидационна дейност на застрахователните посредници за разпространението на застрахователните продукти.

Обучението по дисциплината предоставя информация и знания,необходими за служители, които са пряко ангажирани в договарянето и извършването на покупко-продажби и отдаване под наем на недвижими имоти, с цел усъвършенстване на уменията им за консултиране на клиентите и иницииране на административните процедури, свързани със сделката. Курсистите ще придобият нови знания и умения за взаимодействие с държавните институции и организациите, предоставящи обществени услуги по въпроси, отнасящи се до реализиране на покупко-продажба или отдаване под наем на недвижими имоти. Ще бъдат представени съществуващите законови процедури при извършване на съответните видове сделки с имоти, както и задължителните изисквания на съпътстващите документи.


Обучението по дисциплината дава обща характеристика за сделка и видовете сделки в Гражданското право. Дава се обща характеристика и на вещите - движими и недвижими, както и на приравнените към тях. Курсистите се запознават с най-често срещаните видове сделки с вещи (договорите за дарение, продажба, замяна, за издръжка и гледане и наем) и някои практически особености, свързани с тях. Накрая курса завършва с характеристика на Закона за управление на етажната собственост и някои особености по приложението му в практиката.


Основните цели на този лекционен курс  е обучаваните специалисти да усвоят базисни маркетингови знания и умения, да разберат спецификите на маркетинга и брандинга на продукта „недвижима собственост“ и на услугите свързани с управлението й. Друга важна цел на обучението е да се запознаят курсистите с поведението на потребителските сегменти, както на агенциите за недвижими имоти, така и на фирмите за пропърти мениджмънт и да усвоят аналитичните методи за маркетингови анализи. Чрез заложените в дисциплината  учебни задания и казуси курсистите ще усвоят практически умения за разработване на маркетингови стратегии и програми за нуждите на конкретна фирма от сектора.


Ценообразуването е една от централните теми в областта на недвижимите имоти. Цените са от основно значение за всички участници на пазара, а ценовите решения имат критично влияние върху рентабилността. Дисциплината е насочена към разбиране на факторите, които влияят върху ценообразуването, стратегическото планиране на цените и ефективното прилагане на ценови тактики.  През последното десетилетие развитието на информационните технологии и увеличения достъп до данни доведе до разработване на нови инструменти за анализ на цените – поставен е специален акцент върху ценовите проучвания.


Обучението по дисциплината предоставя знания и информация за  сключването, изменението и прекратяването на трудовите договори, за определянето на съдържанието на трудовите правоотношения при преценка на спецификата на изпълняваните трудови функции от работници и служители. Отделено е внимание на съдържанието на договорите за изработка и поръчка и тяхното отличаване от трудовите договори, на трудовите съдебни спорове, както и на действащите нормативни правила относно равното третиране на работниците и служителите и недопускането на дискриминация на работното място.