Магистърска в ЦХН (задължителна за специалността “Детска и юношеска психология”)