Специалност Публична администрация ІІ курс, редовна и задочна форма на обучение