Право, първи курс, редовно и задочно обучение, магистърски програми