Лекционният курс по ИС е в основния блок „Фундаментални дисциплини” и е предназначен за студентите в Първи курс редовно и задочно обучение на всички специалности в ЦИУН- образователно-квалификационна степен бакалавър. Основните цели на курса са да се формират знания и умения у студентите относно основните социологически парадигми в социологическата мисъл, социологическата интерпретация на икономическите феномени и процеси в съвременните общества, както и въведение в основните инструментални и аналитични техники на емпиричните социологически изследвания. Практическите умения у студентите се формират чрез разработване на програма за емпирично социологическо изследване, в която те прилагат усвоените теоретични знания по методика на ЕСИ.