Началната училищна педагогика е част от общата педагогика. тя обаче поставя/очертава научната основа на образователно-възпитателния процес в началното училище, отразява многообразието в педагогическите взаимодействия между участниците в тях, разкрива възможностите за организиране и управление на средата за учене, която влияе върху повишаване на познавателната активност на малките ученици.

Курсът по Основи на началната училищна педагогика е ориентиран към студенти магистри, бъдещи учители, завършили друго (различно от Педагогика) професионално направление.