Специалност Връзки с обществеността ІІІ курс, редовна и задочна форма на обучение