Дисциплината въвежда в теорията и практиката на основния инструмент на маркетинговите комуникации – рекламата. Курсът запознава студентите с  процеса на планиране на рекламна кампания, организацията на рекламната дейност, творческите аспекти, свързани разработване на рекламно послание, медия-планиране и измерване на ефектите от рекламата. Акцентът е поставен върху разработване на творческа реклама, базирана на стратегическо мислене.