Курсът е предназначен за студенти от специалности БА, М, СК и Ф, редовно и задочно обучение