Курса е предназначен за обучение на студенти от специалност ¨Комуникация и електронизация на възобновяеми енергиини източници¨.